7. Sednica UO MMASS

U Beogradu je 27.04.2023 godine održana 7 sednica Upravnog odbora MMASS na kojoj su
donete sledeće odluke:ODLUKA 7.1: U skladu sa članom 36 donosi se odluka o izmenama i dopunama Statuta
MMASS.

ODLUKA 7.2: Predlažu se izmene i dopune Statuta MMASS koji je usvojen 20.01.2017
godine u članovima 7, 31 i 35 tako da:

-član 7 stav 1 menja se i glasi: Savez predstavlja i zastupa Predsednik saveza.-član 31 stav 2 menja se i glasi: Redovnom članu Saveza šalje se pismeni poziv za sednicu
Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu najmanje sedam dana pre održavanja Skupštine.
Poziv za sednicu se šalje preporučenom pošiljkom na poslednju poznatu poštansku adresu a
rok od sedam dana se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju. Članovi
saveza su saglasni da se poziv za sednicu Skupštine šalje e-mail poštom na oficijelnu adresu
koja se vodi u knjizi članova.-član 35 stav 1 menja se i glasi: Upravni odbor broji najmanje tri (3) člana a najviše pet (5)
članova.ODLUKA 7.3: Predlog navedenih izmena i dopuna Statuta MMASS dostavljaju se svim
članovima MMASS na javnu raspravu koja traje 14 dana a koja će biti predložena Skupštini
MMASS na usvajanje.

 

Leave a comment